In het spoor van Jezus

15.00

Meer info

Artikelnummer: 8708600459641927 Categorie:

Beschrijving

INHOUD
Inleiding – De verwachte Messias – 6
Chronologie – Overzicht van 600 jaren – 10
Volgelingen van Jezus (30-40 n.C) – 12
Na Jezus dood verandert de wanhoop van zijn volgelingen in geestvervoering wanneer de Heilige Geest op hen neerdaalt. In Jeruzalem groeit een liefderijke christelijke gemeenschap. Paulus komt onderweg naar Damascus tot bekering.
Het verhaal van de drie steden (40-70) – 42
Ook heidenen bekeren zich tot het christendom. Paulus en an dere apostelen verkondigen dit in heel het Romeinse Rijk. In Rome straft Nero de christenen voor de stadsbrand. De joden moeten hun opstand tegen de Romeinen bekopen met de ver woesting van de tempel in Jeruzalem.
Erfgenamen van Jezus (70-100) – 76
De woorden en daden van Jezus en de apostelen worden vastge legd in boeken die de kern vormen van het Nieuwe Testament. Door de uitbarsting van de Vesuvius raakt een deel van het da gelijkse leven bedolven – en vereeuwigd. Ondanks de vervol ging onder Domitianus groeit de kerk gestaag.
Verdedigers van de leer (100-180) – 110
Tijdens de vreedzame tweede eeuw herleeft het heidendom en worden de christenen nog slechts sporadisch vervolgd. Het gnos ticisme en het marcionisme belagen de kerk. Een christelijke volksliteratuur versterkt het geloof.
De kerk in beweging (180-260) – 144
Krijgshaftige keizers weren barbaarse invallen af, maar veroorza ken ook economisch verval. Het montanisme en het mani cheisme krijgen aanhangers. Clemens van Alexandrie, Origines en Tertullianus brengen de theologie tot bloei. Onder Decius breekt een kerkvervolging uit.
Vanuit de woestijn (260-312) – 178
Honderden volgen het voorbeeld van twee heilige kluizens. Antonius en Paulus van Thebe. Onder Diocletianus begint de laatste en hevigste vervolging van de christenen. Constantija be haalt een overwinning bij de Pons Milvius en wordt de emite christelijke keizer.
Uw koninkrijk kome (312-363) – 210
Constantijn maakt Constantinopel tot de nieuwe hoofdstad van zijn rijk. Eusebius van Caesarea schrijft een kerkgeschiedenis. Geschillen over de natuur van Christus leiden tot tweespalt. Het Eerste Concilie van Nicaea stelt de geloofsbelijdenis vast.
Verval van het Romeinse Rijk (363-500) – 242
Het heidendom wordt meer en meer buiten de wet gesteld, maar de christenheid raakt verscheurd door theologische geschil len. In de tijd van Augustinus en Hieronymus brengen de barba ren in 476 Rome ten val.
Dageraad der middeleeuwen (500-600) – 284
Justinianus bouwt de oogverblindende Aya Sophia en wil de barbaren een halt toeroepen. Het monofysitisme wedijvert met de rechtgelovigheid. In het westen blijft alleen het pausdom als macht van betekenis over. Paus Gregorius weet Italie te redden. De kerk zorgt voor het behoud van de Grieks-Romeinse cul tuur.
Sleutelfiguren – 322
Sleutelwoorden – 326
Bijbelcitaten – 329
Bronnen – 334
Illustratieverantwoording – 335
Register – 339

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “In het spoor van Jezus” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *