De Bijbel is een verzameling boeken. Op de eerste bladzijde wordt het begin van de wereld (de schepping) beschreven en op de laatste bladzijde staat de toekomst van de wereld beschreven. Dit betekent alleen niet dat de Bijbel geheel chronologisch ingedeeld is. Het is daarom handig om meer de weten over de indeling van de Bijbel.

Het oude testament

De wet (thora) De historische boeken Poëzie en wijsheid De profeten
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 en 2 Samuël
1 en 2 Koningen
1 en 2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Ester
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Het nieuwe testament

De evangeliën en Handelingen De brieven en Openbaringen
Mattheüs
Marcus
Lucas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 en 2 Korinthiërs
Galaten
Efeze
Filippenzen
Kolossenzen
1 en 2 Thessalonicenzen
1 en 2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreën
Jakobus
1 en 2 Petrus
1, 2 en 3 Johannes
Judas
Openbaring