Het christendom

Het christendom of christelijke geloof is de grootste religie ter wereld. Dat is niet altijd zo geweest. Ongeveer 2000 jaar geleden startte het christendom met de persoon van Jezus Christus. Voor christenen ligt dit alleen anders. Het christendom komt voort uit het Jodendom. Christenen geloven niet zozeer dat Jezus voor een nieuwe religie zorgde maar eerder vervulde wat binnen het Jodendom gelooft en verwacht werd.

Wat is christendom in het kort?

Christenen geloven in een God die de hemel en aarde mooi en goed gemaakt heeft. Ze geloven dus in een Schepper die de mens gewild heeft en liefheeft. Tegelijk geloven christenen dat de mens andere keuzes heeft gemaakt. God heeft de mens gemaakt om samen met Hem te leven. De mens koos alleen anders. Dat is niet alleen een probleem van het verleden. Keer op keer kiezen mensen om hun eigen gang te gaan en zonder God te leven. De Bijbel noemt dit zonde.

De keuze van de mens zorgt voor een scheur in de schepping. Je zou kunnen zeggen dat christenen geloven dat we in een gebroken wereld leven. Je kan de oorspronkelijk schoonheid nog steeds goed zien (het leven heeft prachtige kanten). Tegelijk herkennen we ook allemaal de donkere kanten van het leven. Mensen kunnen elkaar de meest verschrikkelijke dingen aandoen.

Christenen geloven dat Jezus Christus naar de wereld kwam om de breuk in de schepping te herstellen. Zijn dood aan een kruis en Zijn opstanding zijn daarin cruciaal. Jezus nam de straf op de zonde op zich, versloeg de dood door zelf op te staan uit de dood. Christenen geloven dat door de komst, sterven en opstanding van Jezus een heel nieuw perspectief op het leven is ontstaan. Deze wereld blijft niet zoals deze nu is. Hij wordt in die toekomst hersteld en herschapen tot een plek waar mensen samen met God leven. De komst van Jezus Christus betekent voor christenen dus alles. Door Zijn komst en het geloof in Hem weet een christen dat dood niet dood is maar dat er hoop is op meer.

Het zou Jezus tekort doen wanneer we zijn komst naar deze wereld beperken tot Zijn dood en opstanding. Tijdens Zijn leven gaf Jezus onderwijs en liet Hij zien hoe het leven door God oorspronkelijk bedoeld is. Jezus riep iedereen op om Hem na te volgen. Anders gezegd zei Hij: kijk naar mij, geloof in mij en doe mij na. In die zin is het christendom niet alleen een geloof maar ook een manier van leven, een weg om te gaan.

De wortels van het christendom

Het christendom bestaat ongeveer 2000 jaar. Dit betekent overigens niet dat de wortels van het christendom niet veel ouder zijn. De wortels van het christendom zijn diep verankerd in het Jodendom. Iedereen die zich in het christendom wil verdiepen moet eigenlijk ook iets weten van de geschiedenis van het Jodendom. Veel christelijke overtuigingen zijn namelijk terug te voeren op gebeurtenissen uit het Oude Testament (zie ‘de Bijbel’). Je snapt dat ik in dit artikel niet de hele Joodse geschiedenis kan vertellen. Het hoognodige zal ik vermelden.

De geschiedenis van het christendom

Eigenlijk is het niet mogelijk om de geschiedenis van het christendom in een artikel weer te geven. Toch doe ik hier een poging om de belangrijkste momenten te beschrijven. Jezus Het christendom begint met de persoon Jezus Christus. Hij is de kern en om Hem draait het allemaal. Het christendom gelooft dat God als mens in Jezus Christus naar de aarde kwam. Daar leefde Jezus als mens zoals God het eigenlijk bedoeld had vanaf de schepping. Jezus sprak wijze woorden, genas zieken en zorgde voor de armen. Het hoogtepunt van Zijn leven was Zijn sterven en opstanding uit de dood. Op deze gebeurtenis en de betekenis ervan is het christendom gebaseerd.

De toekomst van het christendom

De afgelopen jaren is de kerk in Nederland behoorlijk afgenomen. Christenen maken zich daar wel eens zorgen over. Zal de kerk wel blijven? Toch is er in de kerk veel vertrouwen dat het goed komt. Jezus heeft namelijk beloofd altijd bij de kerk te zijn. Hoewel in Nederland het aantal kerkgangers afneemt zien we in andere delen van de wereld heel veel mensen tot geloof komen. Duizenden mensen komen in Azie, Zuid-Amerika en Afrika tot geloof. Daar groeit de kerk juist.Zoals ik al eerder zei is de belofte van Jezus om altijd voor de kerk te zorgen enorm belangrijk voor christenen. 

Christelijke feestdagen

De christelijke feestdagen spelen een belangrijke rol in de jaarplanning van ons allemaal. Het zijn immers dagen waarop we vrij zijn en waar de meeste van ons ook iets vieren. Door naar de de feestdagen van het christendom te bekijken leer je veel van de betekenis van deze godsdienst. De betekenis van de christelijke feestdagen staan hieronder beschreven. Als je alle feestdagen bekijkt dan zie je dat de persoon Jezus Christus steeds centraal staat. Voor de lezers die zich verder willen verdiepen in achtergronden van de verschillende christelijke feestdagen zijn bij elke feestdag links gegeven naar pagina’s met extra informatie.

Advent (vier zondagen voor Kerst)

De periode voor Kerst wordt de periode van advent genoemd. Dit is de periode waarin christenen toeleven naar de komst en geboorte van Jezus Christus. Letterlijk betekent advent ook ‘komst’. Het is een periode van verwachten.

Kerst (25 en 26 december)

Met Kerst vieren christenen de geboorte van Jezus. Christenen geloven dat Jezus, de Zoon van God, kwam als mens naar de aarde om de mensheid te verlossen van zonde en ongerechtigheid. De geboorte van Jezus is dus heel belangrijk. Het gaat niet om de geboorte van zomaar iemand. Het is God zelf die heel dichtbij mensen komt.

Goede Vrijdag

Op een vrijdag voor het Joodse paasfeest werd Jezus door de Romeinen gekruisigd op de berg Golgotha bij de stad Jeruzalem. Aan deze gebeurtenis wordt op Goede Vrijdag gedacht.

Stille zaterdag

De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen is geen feestdag maar heeft wel een naam. Deze dag wordt stille zaterdag genoemd. Het is de dag waarop niets gebeurd en Jezus in het graf verbleef.

Pasen

Het Paasfeest zou je de belangrijkste christelijke feestdag kunnen noemen. Christenen geloven dat op Pasen Jezus opstond uit de dood. Op Pasen wordt deze overwinning letterlijk ‘gevierd’. Het is dus een meer dan feestelijke dag.

Hemelvaartsdag(de 40e dag na Pasen)

Veertig dagen na Zijn opstandig uit de dood ging Jezus terug naar God, Zijn Vader. Hij ging terug en zal op Gods tijd op dezelfde manier terugkeren. Voor zijn leerlingen was dit ingewikkeld. Hoe moesten zij nu verder? Jezus antwoordt hierop wordt gevierd met Pinksteren: de komst van de Heilige Geest als plaatsvervanger van Jezus Christus.

Pinksteren(de 10e dag na Hemelvaart)

Na de Hemelvaart van Jezus kwam de Heilige Geest naar de aarde. We lezen in het bijbelboek Handelingen dat de Heilige Geest de eerste christenen vulde. De Geest kan je zien als de manier waarop God dichtbij mensen is en aan het werk is in de wereld.

De kerk

Bij het woord kerk denken we in eerste instantie aan een gebouw. Wanneer we een stad of dorp naderen zien we in veel gevallen een kerktoren die ons herinneren aan de aanwezigheid van een kerkgebouw. De kerk is een plaats waar mensen God kunnen ontmoeten. Daarnaast is een heel belangrijk onderdeel de ontmoeting van mensen onder elkaar.
Elke zondag gaan veel mensen naar een kerk. Over heel de wereld staan heel veel kerken waar heel veel mensen graag heen gaan. Wat is dat en waarom moet deze kerk er zijn? Waarom zou je naar zo’n kerk toegaan? Wat is ‘de kerk’?
Toen Jezus naar Zijn Vader terugging vond Hij het belangrijk dat de christenen bij elkaar zouden samenkomen. De Heilige Geest zorgde ervoor dat christenen elkaar opzochten en dat ze met elkaar tot God baden. Dit is de afgelopen 2000 jaar op dezelfde manier gebeurt over de hele wereld.

Als je een kerk binnen loopt, een christelijk boek leest of op deze website rondkijkt kom je misschien best wel moeilijke woorden, begrippen of thema’s tegen. Hieronder vind je een aantal symbolen en moeilijke woorden die belangrijk zijn binnen het christendom.