[ecp code=”AddThis”]

De zondag voor Pasen wordt Palmzondag genoemd. Dit heeft alles te maken met wat er op deze dag gebeurde (zie palmtakken). Het is traditioneel de start van de stille week of goede week; de laatste week van Jezus voor Pasen. Hoewel de discipelen van Jezus niet wisten dat wat er allemaal ging gebeuren, waren ze er zich wel van bewust dat de spanning rondom Jezus toenam. De religieuze leiders zagen in Jezus een steeds groter gevaar. Ze hadden moeite met hoe Hij zich presenteerde en de uitspraken die Hij deed. Daarnaast bleek Jezus ook politiek een groter probleem te worden. Wanneer steeds meer mensen Jezus als de Messias zouden volgen, werd het gevaar dat de Romeinen zouden ingrijpen steeds groter.

Marcus 11:1-11a

1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit.2 Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3 En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7 Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8 Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9 Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer10 Gezegend het komende koninkrijk van onze vader DavidHosanna in de hemel!’ 11 Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel.

(De bovenstaande tekst komt uit Marcus. In Matteüs 21, Lucas 19 en Johannes 12 staat deze gebeurtenis ook beschreven).

Ezel

Toen Jezus met zijn leerlingen dicht bij Jeruzalem waren stuurde Hij twee van zijn leerlingen om een ezel te halen. Hij vertelde hen precies waar zij deze ezel zouden kunnen vinden. Dat Jezus hiervoor kiest is niet toevallig. In het boek van de profeet Zacharia staat namelijk beschreven dat God de beloofde koning (Messias) zou sturen op een ezel. Uit de reactie van de mensen en de discipelen merken we dat ze verwijzing naar deze tekst begrepen hebben.

Palmtakken

Op het moment dat de mensen zien dat Jezus de stad binnentrekt sneden ze palmtakken van de bomen en beginnen er mee te zwaaien. Dit deden ze dus niet toevallig en sluit aan bij het binnenrijden op een ezel. Het was de manier om een nieuwe koning welkom te heten. Het gebruik van de palmtakken heeft er voor gezorgd dat deze dag Palmzondag wordt genoemd. Naast het zwaaien met de palmtakken werden ook mantels op de weg gelegd. Een teken van respect voor een nieuwe koning. Het is duidelijk: de inwoners van Jeruzalem geloofden dat de Messias de stad binnentrok.

Mislukte intocht?

Jezus koos dus bewust een ezel. Moeten we achteraf niet concluderen dat zijn intocht in Jeruzalem als koning is mislukt. Aan het begin van de week werd Hij glorieus binnengehaald en aan het einde van de week stierf Hij aan een kruis. Voor veel mensen zal het zo gevoeld hebben. Jezus had alleen een andere bedoeling. Hij is zeker koning geworden maar niet op de manier die mensen verwachtten. Hij kwam niet naar Jeruzalem om te vechten tegen de Romeinen. Hij kwam voor een dieper probleem. Jezus kwam als offer. Hij kwam om zo te strijden tegen het kwaad. Jezus kwam naar Jeruzalem om onschuldig te sterven in plaats van mensen en uiteindelijk om de dood te overwinnen. Op Palmzondag wordt de intocht van Jezus gevierd. Niet als koning van een stuk land op aarde. Hij wil wil koning van het leven van mensen zijn. Het gaat op Palmzondag dan ook om de vraag of Jezus intocht mag houden in ons leven.

Verschillen?

Wanneer je de verschillende beschrijvingen van dit verhaal in alle evangeliën naast elkaar legt zal je in de beschrijving van Johannes een afwijking tegenkomen. In Mattheüs, Markus en Lukas wordt namelijk verteld dat Jezus speciaal naar Jeruzalem reist om de stad Jeruzalem te bezoeken. In Johannes lijkt het erop dat Jezus juist al een tijdje in de stad is. Is het niet raar dat er zulke verschillen zijn? Is dit geen aanwijzing dat het verhaal verzonnen is? Dat hoeft zeker niet. Waarschijnlijk zit het verschil erin dat de beschrijving van Johannes minder chronologisch is opgesteld dan de andere evangeliën. Daarnaast kan je je afvragen of mensen die zo’n verhaal verzinnen er juist niet voor zouden zorgen dat er geen verschillen zouden zijn.